25/03/2019  01:04:36
(GMT+7)
เว็บไซต์ www.asetzone.com ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2550 บริษัทของเราให้บริการจากเขตพื้นที่ในประเทศกัมพูชา ซึ่งมีการได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเกี่ยวกับการพนันอย่างถูกกฏหมาย เราเป็นตัวแทนบริษัทเว็บกีฬาเดิมพันและคาสิโนชั้นนำของเอเชีย เปิดให้บริการสำหรับลูกค้าทุกท่าน

ประกาศผลรางวัลต่างๆ จากทาง A-SET ZONE

ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีลุ้นเงินสด 10 ล้าน

งวดประจำวันที่ 16 มีนาคม 2019

สำหรับลูกค้า "เติมเงิน" ผ่าน "ระบบ Auto"

เลขท้าย 2 ตัวล่าง รับ 10% จากยอดฝาก
AA011867
รางวัลเงินสด 200 บาท.
AA019388
รางวัลเงินสด 6 บาท.
AA019388
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA003672
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA028666
รางวัลเงินสด 250 บาท.
AA023489
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA006198
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA006331
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA005690
รางวัลเงินสด 68 บาท.
AA009132
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA030279
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA012278
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA032930
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA001237
รางวัลเงินสด 7 บาท.
AA029370
รางวัลเงินสด 500 บาท.
AA006653
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA007425
รางวัลเงินสด 40 บาท.
AA016916
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA006920
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA007704
รางวัลเงินสด 70 บาท.
AA024555
รางวัลเงินสด 3 บาท.
AA005690
รางวัลเงินสด 80 บาท.
AA018439
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA032941
รางวัลเงินสด 8 บาท.
AA006653
รางวัลเงินสด 3 บาท.
AA019800
รางวัลเงินสด 4 บาท.
AA004292
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA016574
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA012387
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA009449
รางวัลเงินสด 35 บาท.
AA009449
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA001878
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA003527
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA001237
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA004641
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA005410
รางวัลเงินสด 96 บาท.
AA014339
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA006653
รางวัลเงินสด 6 บาท.
AA001237
รางวัลเงินสด 9 บาท.
AA002880
รางวัลเงินสด 240 บาท.
AA001207
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA011185
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA030392
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA012478
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA005241
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA030392
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA006929
รางวัลเงินสด 300 บาท.
AA007982
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA024594
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA024555
รางวัลเงินสด 2 บาท.
AA007032
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA002880
รางวัลเงินสด 150 บาท.
AA007264
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA008601
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA011876
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA022504
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA000723
รางวัลเงินสด 9 บาท.
AA022873
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA025430
รางวัลเงินสด 6 บาท.
AA023489
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA001237
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA008219
รางวัลเงินสด 12 บาท.
AA006991
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA019388
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA014339
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA028503
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA007327
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA009132
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA016574
รางวัลเงินสด 4 บาท.
AA011911
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA010463
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA031775
รางวัลเงินสด 7 บาท.
AA008739
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA008159
รางวัลเงินสด 16 บาท.
AA006009
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA011911
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA029353
รางวัลเงินสด 2 บาท.
AA023455
รางวัลเงินสด 13 บาท.
AA001237
รางวัลเงินสด 3 บาท.
AA000998
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA001056
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA033077
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA002778
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA033165
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA004429
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA017005
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA001869
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA011477
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA008456
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA011185
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA006843
รางวัลเงินสด 300 บาท.
AA011911
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA012252
รางวัลเงินสด 4 บาท.
AA001453
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA001237
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA030210
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA003873
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA029353
รางวัลเงินสด 6 บาท.
AA000119
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA017977
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA010092
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA006624
รางวัลเงินสด 40 บาท.
AA001207
รางวัลเงินสด 300 บาท.
AA015244
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA004609
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA030856
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA011185
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA008456
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA025906
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA005126
รางวัลเงินสด 70 บาท.
AA025483
รางวัลเงินสด 8 บาท.
AA009469
รางวัลเงินสด 1 บาท.
AA003398
รางวัลเงินสด 12 บาท.
AA010463
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA016463
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA017926
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA003873
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA005924
รางวัลเงินสด 17 บาท.
AA006991
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA005241
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA007425
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA000426
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA029353
รางวัลเงินสด 3 บาท.
AA017977
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA018371
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA022173
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA000119
รางวัลเงินสด 40 บาท.
AA006843
รางวัลเงินสด 300 บาท.
AA030245
รางวัลเงินสด 2 บาท.
AA029969
รางวัลเงินสด 40 บาท.
AA030392
รางวัลเงินสด 98 บาท.
AA024254
รางวัลเงินสด 40 บาท.
AA003296
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA004562
รางวัลเงินสด 300 บาท.
AA017977
รางวัลเงินสด 44 บาท.
AA001343
รางวัลเงินสด 186 บาท.
AA007723
รางวัลเงินสด 35 บาท.
AA005638
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA001237
รางวัลเงินสด 6 บาท.
AA022504
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA004955
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA008159
รางวัลเงินสด 3 บาท.
AA029353
รางวัลเงินสด 3 บาท.
AA012387
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA008601
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA010499
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA004736
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA001237
รางวัลเงินสด 4 บาท.
AA005690
รางวัลเงินสด 80 บาท.
AA004429
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA010499
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA007943
รางวัลเงินสด 2,000 บาท.
AA004345
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA008675
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA010479
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA011885
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA006009
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA027077
รางวัลเงินสด 6 บาท.
AA033538
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA010739
รางวัลเงินสด 20 บาท.
A3700156
รางวัลเงินสด 2,000 บาท.
A4400530
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AD000985
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AP011883
รางวัลเงินสด 70 บาท.
AP003354
รางวัลเงินสด 500 บาท.
AF000107
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AF000107
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AF000107
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AF000107
รางวัลเงินสด 27 บาท.
เลขท้าย 3 ตัวล่าง (เสี่ยง 2 ครั้ง) รับ 50% จากยอดฝาก
AA032930
รางวัลเงินสด 150 บาท.
AA009938
รางวัลเงินสด 250 บาท.
AA008438
รางวัลเงินสด 1,000 บาท.
AA011219
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA005567
รางวัลเงินสด 1,000 บาท.
AA030524
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA004796
รางวัลเงินสด 250 บาท.
AA021246
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA015288
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA025584
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA008159
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA008900
รางวัลเงินสด 35 บาท.
AA003873
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA017350
รางวัลเงินสด 155 บาท.
AA019302
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA024800
รางวัลเงินสด 1,000 บาท.
AA033165
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA030270
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA005638
รางวัลเงินสด 35 บาท.
AA001237
รางวัลเงินสด 18 บาท.
AA001237
รางวัลเงินสด 16 บาท.
AA030856
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AP011889
รางวัลเงินสด 1,100 บาท.

สำหรับลูกค้า "โอนกลับ" ผ่าน "ระบบ Auto"

เลขท้าย 2 ตัวล่าง รับ 5% จากยอดฝาก
AA005690
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA006098
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA014127
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA026581
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA032246
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA006098
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA007306
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA008105
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA004927
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA004137
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA001207
รางวัลเงินสด 210 บาท.
AA000175
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA025400
รางวัลเงินสด 500 บาท.
AA004796
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA025678
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA009469
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA010888
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA015291
รางวัลเงินสด 7 บาท.
AA001316
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA018424
รางวัลเงินสด 500 บาท.
AA016983
รางวัลเงินสด 35 บาท.
AA022902
รางวัลเงินสด 250 บาท.
AA033053
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA004955
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA015119
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA006459
รางวัลเงินสด 27 บาท.
AA022654
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA030392
รางวัลเงินสด 350 บาท.
AA030392
รางวัลเงินสด 35 บาท.
AA028213
รางวัลเงินสด 250 บาท.
AA011323
รางวัลเงินสด 120 บาท.
AA001453
รางวัลเงินสด 60 บาท.
AA008086
รางวัลเงินสด 2,000 บาท.
AA032246
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA011323
รางวัลเงินสด 65 บาท.
AA021235
รางวัลเงินสด 35 บาท.
AA004955
รางวัลเงินสด 272 บาท.
AA030410
รางวัลเงินสด 7 บาท.
AA022654
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA004953
รางวัลเงินสด 2,950 บาท.
AA004927
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA028109
รางวัลเงินสด 3 บาท.
A3700156
รางวัลเงินสด 122 บาท.
A3700156
รางวัลเงินสด 1,727 บาท.
AP011889
รางวัลเงินสด 250 บาท.
AP011889
รางวัลเงินสด 2,000 บาท.
เลขท้าย 3 ตัวล่าง (เสี่ยง 2 ครั้ง) รับ 25% จากยอดฝาก
AA006098
รางวัลเงินสด 46 บาท.
AA001316
รางวัลเงินสด 312 บาท.
AA025689
รางวัลเงินสด 175 บาท.
AA006589
รางวัลเงินสด 525 บาท.
AA024280
รางวัลเงินสด 125 บาท.
AA001313
รางวัลเงินสด 1,250 บาท.
AA009062
รางวัลเงินสด 600 บาท.